Zamówienia publiczne

Doradzamy wykonawcom oraz zamawiającym

Udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego we wszelkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb naszego Klienta

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, charakteryzują się szczególnymi i ścisłymi procedurami. Uczestnikom postępowania zapewniamy wsparcie prawne w całym procesie od wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przez realizację, wykonanie, aż do rozliczenia umowy

Obszar naszych działań

Zamawiających wspieramy w:

- Opracowaniu i/lub opiniowaniu dokumentacji przetargowej;

- Ocenie ofert składanych w postępowaniu przetargowym;

- Wykonaniu umowy w ramach udzielonego zamówienia;

- Reprezentacji w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;

- Realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, oraz należytym wykonaniu umów;

- Sporach z wykonawcami.

Wykonawców wspieramy w:

- Doradztwie w procesie ofertowania;

- Doradztwie kontraktowym w toku realizacji umowy o zamówienie publiczne;

- Doradztwie w procesie zgłoszonych wobec wykonawcy roszczeń;

- Reprezentacji w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;

- Reprezentacji w sporach z Zamawiającymi.

Liderzy obszaru

Skontaktuj się ze specjalistami z zakresu zamówień publicznych

Zaprszamy do kontaktu