Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

  • komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r.

Czego dotyczą wprowadzane zmiany – zakres zastosowania

Wdrożenie usługi E- Doręczenia umożliwi wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie ze skutkiem równoważnym jak wysłanie listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. Wdrażane zmiany dotyczą każdego organu, urzędu, obywateli i przedsiębiorców – każdy podmiot będzie posiadał jeden adres do kontaktu i zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową. Docelowo cała korespondencja podmiotów publicznych nadawana będzie w postaci elektronicznej.

Stosowanie e-Doręczeń przez obywateli jest dobrowolne.

Kogo dotyczą wprowadzane zmiany

Wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy (osoby prawne wpisane w KRS i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ujawnieni w CEIDG), w tym i zawody zaufania publicznego (m.in. radcowie prawni, adwokaci, notariusze itp.) będą zobowiązane do prowadzenia korespondencji m.in. z organami za pośrednictwem e-Doręczeń praz do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych.

Jakie obowiązki wprowadza ustawa o doręczeniach elektronicznych

  • obowiązek doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej

  • utworzenie i posiadanie elektronicznej skrzynki doręczeń (ADE)

  • dokonanie wpisu do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE) - wpis do BAE jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na doręczenie korespondencji na wskazany adres elektroniczny,

Harmonogram wdrożenia

Obowiązek wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uruchomienia systemu e-Doręczeń dotyczy:

PODMIOTY PUBLICZNE:

od 10 grudnia 2023 r.
organów administracji rządowej oraz jednostek budżetowych obsługujących te organy:
organy władzy publicznej inne niż wymienione w ust.1. punkcie 1. Ustawy o doręczeniach elektronicznych, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy
ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
NFZ
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe

od 1 stycznia 2025 r.
Podmioty publiczne inne niż wyżej wymienione

od 1 października 2029 r.
Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna

PODMIOTY NIEPUBLICZNE

od dnia 10 grudnia 2023 r.
zawody zaufania publicznego:
adwokat wykonujący zawód,
radca prawny wykonujący zawód;
doradca podatkowy wykonujący zawód;
doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
rzecznik patentowy wykonujący zawód;
notariusz wykonujący zawód;
radca Prokuratorii Generalnej RP wykonujący czynności służbowe.
nowi przedsiębiorcy rejestrujący się w KRS;

od 01.01.2024 r.
nowe podmioty wpisywane do CEIDG

od 10.03.2024 r.
podmioty niepubliczne wpisane do KRS na dzień 10.12.2023 r.

od 30.09.2025 r.
podmioty wpisane do CEIDG na dzień 30.01.2023 r., jeżeli będą składać wniosek o jakąkolwiek zmianę

od 30.09.2026 r.
podmioty wpisane do CEIDG na dzień 10.12.2023 r.

Co to jest usługa hybrydowa?

Ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza pojęcie tzw. publicznej usługi hybrydowej, umożliwiającej wysyłanie listów elektronicznie i odbieranie ich w formie papierowej. Za cały proces odpowiedzialna będzie Poczta Polska.
Usługa hybrydowa - elektroniczna przesyłka pochodząca z podmiotu publicznego zostanie w ramach usługi Poczty Polskiej wydrukowana, zakopertowana i przekazana tradycyjną pocztą poleconą do odbiorcy, który nie ma możliwości odebrać jej w formie elektronicznej.
To rozwiązanie uwzględnia specyfikę funkcjonowania szczególnie mniejszych firm i osób wykluczonych cyfrowo i nieprzygotowanych na odbiór i wysyłanie korespondencji wyłącznie w formie elektronicznej.

Co dalej z ePUAP?

Przepisy przejściowe ustawy o doręczeniach elektronicznych dotyczą regulują zastąpienie ePUAP przez e-Doręczenia:

Art. 147. Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do dnia 30 września 2029 r.

Art. 148. Zgromadzona w ePUAP korespondencja jest dostępna dla posiadacza konta użytkownika lub elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP w sposób umożliwiający jej przeglądanie, kopiowanie i usuwanie do dnia 30 września 2029 r. Po upływie terminu określonego w ust. 1 minister właściwy do spraw informatyzacji usuwa z ePUAP konta użytkownika i elektroniczne skrzynki podawcze wraz z ich zawartością.