Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Program przewiduje dwa rodzaje pomocy - podstawową lub zwiększoną.

Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Pomoc podstawowa

Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Pomoc zwiększona

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

Prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.

Odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.

Przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Informacje dla zainteresowanych wnioskowaniem o pomoc.

O pomoc można wnioskować w jednym z dwóch wariantów:

Limity pomocy wynoszą 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR dla pomocy podstawowej oraz 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR dla pomocy zwiększonej. Limity liczone są łącznie dla wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce, a dla pomocy podstawowej również łącznie z pomocą udzieloną w programie „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Dla beneficjentów pomocy zwiększonej limit pomocy otrzymanej łącznie w obu programach wynosi 100 mln EUR.

Wnioski będą składane wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Program zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską jako zgodnego z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Operatorem programu będzie podobnie jak w poprzedniej edycji NFOŚiGW. Pełna dokumentacja programu (m.in. regulamin naboru, wzory umów o udzielenie pomocy, formularze rozliczenia) zostanie zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW.

Szczegóły wnioskowania o pomoc podstawową:

Przeprowadzone zostaną dwa nabory wniosków, osobno za koszty poniesione w pierwszym i drugim półroczu 2023 r.
Pierwszy nabór planowany jest do uruchomienia w sierpniu br., drugi – w lutym 2024 r. Nabory trwać będą 14 dni każdy.
Uprawnieni do pomocy są przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
prowadzą działalność gospodarczą (nie są w likwidacji ani upadłości) i prowadzili ją przez całe I półrocze (dot. pierwszego naboru) 2023 r. oraz co najmniej jeden miesiąc 2021 r., za które przedstawią udokumentowane koszty zakupu gazu ziemnego lub energii elektrycznej;
w 2021 r. ponieśli łączne koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej na poziomie co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej;
w ostatnim zamkniętym roku obrotowym uzyskali co najmniej 50% przychodu z działalności w sekcjach B lub C PKD;
nie zalegają z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa ani składek na ubezpieczenia społeczne, co potwierdzą zaświadczeniami odpowiednich organów, wystawionymi nie wcześniej niż 90 dni przed złożeniem wniosku;
nie są objęci sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
Do wniosku o pomoc podstawową konieczne będzie załączenie:
zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek;
pełnomocnictw do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli dotyczy;
zestawienia dowodów księgowych, potwierdzających koszty zgłoszone we wniosku;
sprawozdania beneficjenta, przedstawiającego założenia, dowody oraz obliczenia kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz spełnienia warunków programu;
raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjne w zakresie oceny powyższego sprawozdania;
informacji o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”;
informacji o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.


Szczegóły wnioskowania o pomoc zwiększoną:

Przeprowadzony zostanie jeden nabór wniosków za cały 2023 r. Pomoc zostanie wypłacona zaliczkowo i rozliczona w marcu 2024 r. Uruchomienie naboru planowane jest na sierpień br. Nabór będzie trwał 14 dni.
Nabór planowany jest do uruchomienia w sierpniu br. i będzie trwał 14 dni.
Uprawnieni do pomocy zwiększonej są przedsiębiorcy, którzy:
spełniają wszystkie warunki uprawniające do pomocy podstawowej, przy czym działalność gospodarcza musi być prowadzona w całym 2023 r.;
w ostatnim zamkniętym roku obrotowym uzyskali co najmniej 50% przychodów w podklasach PKD lub kodach PRODCOM wyróżnionych na liście sektorów szczególnie zagrożonych utratą konkurencyjności (lista poniżej);
odnotują w 2023 r. ujemny wynik EBITDA albo spadek tego wyniku o co najmniej 40% względem 2021 r. (warunek musi zostać spełniony na koniec roku – w przypadku jego niespełnienia część pomocy przekraczająca limit podstawowy musi zostać zwrócona wraz z odsetkami);
do 31 marca 2024 r. przedstawią „Plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa”, w którym zawarte zostaną inwestycje o wartości co najmniej 30% otrzymanej pomocy.
We wniosku o pomoc dane dotyczące zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej mogą być danymi szacunkowymi. Ostateczne dane, potwierdzone przez biegłego rewidenta, zostaną przedstawione przez beneficjenta w marcu 2024 r. W przypadku, gdy ostateczne dane wykażą, że wnioskodawca był uprawniony do niższej pomocy niż udzielona, zostanie on wezwany do zwrotu różnicy wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia pomocy do dnia zwrotu.
Do wniosku o pomoc zwiększoną konieczne będzie załączenie:
zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek;
pełnomocnictw do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli dotyczy;
raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie udowodnienia uzyskania większości przychodów w podsekcjach PKD lub kodach PRODCOM z listy.
informacji o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”;
informacji o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.

Pomoc zwiększona

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

Prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.
Odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.
Przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.


Informacje dla zainteresowanych wnioskowaniem o pomoc.

O pomoc można wnioskować w jednym z dwóch wariantów:

pomocy podstawowej
pomocy zwiększonej
Limity pomocy wynoszą 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR dla pomocy podstawowej oraz 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR dla pomocy zwiększonej. Limity liczone są łącznie dla wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce, a dla pomocy podstawowej również łącznie z pomocą udzieloną w programie „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Dla beneficjentów pomocy zwiększonej limit pomocy otrzymanej łącznie w obu programach wynosi 100 mln EUR.

Wnioski będą składane wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Program zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską jako zgodnego z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Informacja o dacie rozpoczęcia naboru zostanie podana na stronach internetowych MRiT oraz NFOŚiGW. Pełna dokumentacja programu (m.in. regulamin naboru, wzory umów o udzielenie pomocy, formularze rozliczenia) zostanie zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW.Szczegóły wnioskowania o pomoc podstawową:

Przeprowadzone zostaną dwa nabory wniosków, osobno za koszty poniesione w pierwszym i drugim półroczu 2023 r.
Pierwszy nabór planowany jest do uruchomienia w sierpniu br., drugi – w lutym 2024 r. Nabory trwać będą 14 dni każdy.
Uprawnieni do pomocy są przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
prowadzą działalność gospodarczą (nie są w likwidacji ani upadłości) i prowadzili ją przez całe I półrocze (dot. pierwszego naboru) 2023 r. oraz co najmniej jeden miesiąc 2021 r., za które przedstawią udokumentowane koszty zakupu gazu ziemnego lub energii elektrycznej;
w 2021 r. ponieśli łączne koszty gazu ziemnego i energii elektrycznej na poziomie co najmniej 3% wartości produkcji sprzedanej;
w ostatnim zamkniętym roku obrotowym uzyskali co najmniej 50% przychodu z działalności w sekcjach B lub C PKD;
nie zalegają z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa ani składek na ubezpieczenia społeczne, co potwierdzą zaświadczeniami odpowiednich organów, wystawionymi nie wcześniej niż 90 dni przed złożeniem wniosku;
nie są objęci sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
Do wniosku o pomoc podstawową konieczne będzie załączenie:
zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek;
pełnomocnictw do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli dotyczy;
zestawienia dowodów księgowych, potwierdzających koszty zgłoszone we wniosku;
sprawozdania beneficjenta, przedstawiającego założenia, dowody oraz obliczenia kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz spełnienia warunków programu;
raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjne w zakresie oceny powyższego sprawozdania;
informacji o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”;
informacji o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.


Szczegóły wnioskowania o pomoc zwiększoną:

Przeprowadzony zostanie jeden nabór wniosków za cały 2023 r. Pomoc zostanie wypłacona zaliczkowo i rozliczona w marcu 2024 r. Uruchomienie naboru planowane jest na sierpień br. Nabór będzie trwał 14 dni.
Nabór planowany jest do uruchomienia w sierpniu br. i będzie trwał 14 dni.
Uprawnieni do pomocy zwiększonej są przedsiębiorcy, którzy:
spełniają wszystkie warunki uprawniające do pomocy podstawowej, przy czym działalność gospodarcza musi być prowadzona w całym 2023 r.;
w ostatnim zamkniętym roku obrotowym uzyskali co najmniej 50% przychodów w podklasach PKD lub kodach PRODCOM wyróżnionych na liście sektorów szczególnie zagrożonych utratą konkurencyjności (lista poniżej);
odnotują w 2023 r. ujemny wynik EBITDA albo spadek tego wyniku o co najmniej 40% względem 2021 r. (warunek musi zostać spełniony na koniec roku – w przypadku jego niespełnienia część pomocy przekraczająca limit podstawowy musi zostać zwrócona wraz z odsetkami);
do 31 marca 2024 r. przedstawią „Plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa”, w którym zawarte zostaną inwestycje o wartości co najmniej 30% otrzymanej pomocy.
We wniosku o pomoc dane dotyczące zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej mogą być danymi szacunkowymi. Ostateczne dane, potwierdzone przez biegłego rewidenta, zostaną przedstawione przez beneficjenta w marcu 2024 r. W przypadku, gdy ostateczne dane wykażą, że wnioskodawca był uprawniony do niższej pomocy niż udzielona, zostanie on wezwany do zwrotu różnicy wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia pomocy do dnia zwrotu.
Do wniosku o pomoc zwiększoną konieczne będzie załączenie:
zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek;
pełnomocnictw do reprezentowania wnioskodawcy, jeśli dotyczy;
raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie udowodnienia uzyskania większości przychodów w podsekcjach PKD lub kodach PRODCOM z listy.
informacji o otrzymaniu przez wnioskodawcę i podmioty powiązane pomocy publicznej na podstawie sekcji 2.4 wytycznych Komisji Europejskiej „TCTF” albo „TCF” (np. program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”) lub sekcji 2.1 „TCTF” albo „TCF”;
informacji o otrzymaniu na te same koszty kwalifikowane pomocy publicznej de minimis lub opartej na tymczasowych ramach w kontekście COVID-19.