dr hab. Artur K. Modrzejewski

Of Counsel, Radca prawny

Artur specjalizuje się w obsłudze spółek, w szczególności zajmujących się organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma również bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawa miejscowego dotyczących spraw ochrony środowiska, prawa odpadowego, utrzymania czystości i porządku gminach, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki gruntami i pomocy społecznej.

Doradzał przy procedurze tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Specjalizuje się głównie w prawie ochrony środowiska - w szczególności w materii dotyczącej prawnych aspektów gospodarowania odpadami (pozwolenia zintegrowane, decyzje środowiskowe, kary w zakresie gospodarki odpadami, skargi na zarządzenia pokontrolne WIOŚ, prowadzenie postępowań odwoławczych i skargowych od decyzji w zakresie gospodarowania odpadami). Doradza także przy postępowaniach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki gruntami. Wspomaga naszych Klientów przy procesach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie warunków zabudowy, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, pozwoleń zintegrowanych, opłat adiacenckich i planistycznych.

Artur ma także wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.

Poza pracą w Kancelarii Artur realizuje się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, gdzie prowadzi badania z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w szczególności z obszaru gospodarki odpadami. Orzeka również w Samorządowym Kolegium Odwoławczym m. in w sprawach ochrony środowiska.

Język obcy

język angielski

Zaprszamy do kontaktu